Kate Middleton, Prince William’s Diamond Jubilee Tour of Southeast Asia