Blake Shelton Pays Tribute to His Late Brother

Blake Shelton on ‘The Voice’
Blake Shelton on ‘The Voice’ Trae Patton/NBC